Tarot herstelde orde 2 toegevoegde kaarten tarot

Tarot De Waarheid

Occulte inspiratie bracht de broers Onno en Rob Docters van Leeuwen tot diepgaand onderzoek van uit de Tarot als orakel. Ze brachten er twee verdwenen kaarten in terug die respectievelijk de Waar­heid en de Intuïtie symbo­liseren. De Waarheid is het mannelijk principe, de vader, de Animus. In de antieke Romeinse versie heet hij Jupiter. De Intuïtie of Innerlijke Waar­heid behelst het vrouwelijk princi­pe, de moeder, de Anima. ‘Laten we oppassen voor de orakeljunks.’

Onno Docters van Leeuwen (1941) ging na zijn studie aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid een tijd de reclame­wereld in. Niet lang, zijn passie voor de vrije kunsten was te groot. Als dienstweigeraar en Greenpeace-activist, fel in allerhande anti-atoombom­acties, ging hij een wel heel andere kant op dan zijn jongere broer Arthur, die via een BVD-carrière nu aan de top bij het Openbaar Ministe­riekwamt. Samen met zijn oudere broer Rob, sociaal wetenschapper en internati­onaal computer­deskundige, werkte Onno vijftien jaar aan een vernieu­wend boek over de Tarot, het orakelsysteem uit de oudheid.

Onno in zijn fraaie huis in de Haagse Bomenbuurt: “Vanaf mijn zestiende ben ik bevlogen geweest door de Tarotkaarten. Dat is onder meer tot uitdrukking gekomen in het vervaardigen van een driedimensionale voorstelling van de kaarten van de Grote Arcana in keramiek, gepolychromeerd met olieverf en bladgoud. Twee jaar lang werkte ik er aan en in september 1975 werden ze in de voormalige Kosmos in Amsterdam geëxposeerd. Toen al had ik de 22 oorspronkelijke kaarten uitgebreid, herschikt en aangevuld.

Ik heb daartoe ooit een opdracht van een Engel gekregen. Hoe gezwol­len dat mis­schien ook klinkt, ik kan het niet anders zeggen. En wat me dat allemaal niet gekost heeft! Ik kan je een schoenendoos met rekeningen laten zien. Naast de boeken en het schilder- en tekenmateriaal hebben we onbe­schrij­felijke bedragen, tienduizenden guldens, uitgegeven bij het onderzoek van lastig toegankelijke of obscure archiefjes, in buitenlandse musea, bij Egyptische magiërs, bij derwisjen in Turkije. Als dat geen innerlijke roeping meer is!”

Hij kan er nu weer zelf om lachen, toen ervaarde hij een immense druk: “Ik moest, uitgaande van de bekende versie van Arthur Edward Waite, uitgegeven door Rider, de juiste volgorde van de Tarot herstellen en daarna moest het geheel in de vorm van een boek `ten volke’ gebracht wor­den. Het spel diende gecomple­menteerd te worden met de twee kaarten die er in de loop van de eeuwen uit verdwe­nen zijn. Het gaat om de kaarten die respectieve­lijk de Waar­heid en de Intuïtie symbo­liseren. De Waarheid is het mannelijk principe, de vader, de Animus. In de antieke Romeinse versie heet hij Jupiter. De Intuïtie of Innerlijke Waar­heid behelst het vrouwelijk princi­pe, de moeder, de Anima. In de antieke versie is zij Juno. In de meeste Tarotspellen worden traditiegetrouw twee blanco kaarten meegeleverd, maar hun betekenis is nagenoeg vergeten. Zoals ik het zie, heeft de Tarot daardoor nooit optimaal kunnen functio­neren als filoso­fisch en voorspel­lend instrument. Mijn broer Rob en ik hebben het spel weer dichterbij zijn oorsprong willen bren­gen en zijn psychologische moge­lijkheden verdiepen.”

De Tarot heeft dus weer 80 kaarten. Al eerder heeft een gnostische onder­zoeker daartoe een poging gewaagd. Aan het begin van deze eeuw voegde de uitgever van de Engelse occultist Aleister Crow­ley na zijn dood een door Crowley ontworpen twee­lingkaart toe. Zijn Magu­s kreeg toen een zwartmagi­sche versie en een witte, die Verlich­ting aangeeft, twee verder ­gaande interpretaties van kaart 1, de Magiër. Er zijn Tarot-ingewij­den die graag een 81e kaart toevoe­gen, als een waarschu­wing voor situaties waarin de Tarotist geconfronteerd wordt met occulte krachten die boven de eigen macht gaan. Pas daarmee lijkt er een com­plete versie te zijn: het kwa­draat van 9. Met dat soort waarschu­win­gen heeft het tweetal zich echter niet bezig willen houden. Onno: “Wij beschouwen de ge­meenschappelijke achterkant van de kaarten als het 81ste vlak, een apart Arcanum.”

Op hun website http://www.detarotindehersteldeorde.nl verwijzen tegenwoordig de broers naar  de Chinese wijsgeer Lao Tse die rond 400 v. Chr.  in zijn zeer bekend geworden Tao Te King ook in eenentachtig aformismen de complete Taoistische filosofie verwoordt. Tao is de onnoembare bron, het begin- en eindpunt van alle dingen.

Hun rijk geïllus­treerde Tarothandboek is tot stand gekomen tegen een achter­grond van diepzinnig vorsen naar verslui­erde en verborgen beteke­nissen. Beide broers hebben een langdurige studie gemaakt van magie, mythologie, gnosis en alchemie. De Russisch-Franse goeroe Gurdjieff inspi­reerde hen sterk, evenals de filosofie van de Indonesische mohammedaanse mees­ter/middelaar Pakh Subud. Rob dook een tijd onder in Boeddhisme en yoga. Die golf­lengte heeft hem ook letterlijk aan de andere kant van de innerlij­ke en uiterlijke wereld ge­bracht: hij computeri­seert tegen­woordig ministe­ries in Aziati­sche landen. Onno: “Onze inspanning was groot, maar nooit op geld ver­dienen of aanzien gericht; ik ben uitsluitend bezig geweest om te voldoen aan de opdracht van die Engel. Die innerlij­ke roeping was soms op het ziekelijke af. Als ik er niet aan werkte, voelde ik me rot, als ik het wel deed voelde ik me goed. Mijn broer Arthur raadde me aan om een afspraak met `de engel’ te maken over de tijds­duur, waarbin­nen ik kon beloven het te voltooien. Dat gaf me inderdaad meer ruimte en minder druk. Zijn raad was heel zuiver.”

De traditionele volgorde van enkele kaarten uit de grote Arcana werd gewijzigd. Onno: “De Ster hoort volgens ons tussen de Zon en de Maan te staan als het verbindende, androgyne kind. Ook de Roger/Waite volgorde van Gehangene, Dood en Gematigdheid is onjuist. De Gehangene (12) laat zien hoe het leven uit je wegvloeit, de Gematigdheid (13) toont de overgang als een (doods)en­gel die het bloed opvangt en de Dood hoort daarna te komen op plaats 14. Een persoonlijke ervaring ondersteunde deze keus. Na een hartaanval kreeg Onno in 1992 een bijna-dood-erva­ring: “Ik herinner me de ambu­lan­ce, de Eerste Hulp en de gedachte `Daar ga ik’. Een bittere kou trok op vanuit mijn voeten naar boven. De pijn was een hel. Ik zweefde weg uit mijn lichaam in een soort onaards, schemer­achtig licht, heerlijk. Ik maakte me daarvoor nog eventjes vrese­lijk ongerust over de rommel thuis, over een niet goed afgeronde ruzie met mijn dochter, het boek was niet af. Plotseling was er die gedachte `Je komt in het leven toch nooit klaar, al dat gehaast heeft nooit zin gehad.’ Toen kon ik het overgeven. Op dat moment was het echter alsof ik door een elastiek teruggetrokken werd. Twee elektrische schokken, 400 en 150 Volt, die mij moesten reanimeren, brachten me met een immens geweld en pijn weer terug in mijn lichaam. Ik had hier nog wat te doen…”

Zelf geeft Docters van Leeuwen nog maar zelden therapeutische Tarot-sessies, wel geeft hij les in een studiegroep, die zich Abraxas noemt. “In die jaren was ik vooral op het boek gericht, haast als een monnik in mijn eigen huis geleefd, celibatair, nauwelijks meer buiten geweest. Er moes­ten ook nog 80 kaarten voor het kaartspel getekend worden!”

Veel verschil tussen de klanten van een Tarotist en die van een psycho­loog ziet Onno niet. “Al het zweverige van vroeger wordt steeds normaler. Orakelsys­temen zoals Runen, Tarot en I Tjing -eigenlijk ver­schil­lende vlakken in hetzelf­de veld- werken soms sneller dan een psycho­lo­gisch consult zonder dat hulpmid­del. Je ziet een explosieve groei van occulte kennis om je heen. Daar ont­staan uiter­aard uitwassen in. Dit soort objectieve kennis werd in vroegere tijden behoed door gesloten scholen tegen het subjectieve misbruik. Feit is dat elke echte inwijding gratis is en je vrij maakt. Een valse inwijding bindt je en kost je waarschijnlijk ook veel geld. De commerciële aanwending van sterke archetypen maakt ze groter maar tegelijk verkrach­t dat hun oorspronkelijke integriteit. Als mensen kaarten te zien krijgen met een krachti­ge, afschrikwekkende symboliek (zoals de Duivel, de Dood, de Maan of de Toren), dan dient de Tarotist hun veiligheid te bieden. Anders kun je zelfs psychosomatische klachten oproepen in plaats van hulp te geven. Ik vind dat je zeker niet moet divineren, voor­spel­len dus, voor zwan­ge­re vrouwen en voor kinde­ren. En voor andere categorieën kwetsbare mensen.”

Zijn interviewer wijst op het wijze gebruik van een 81e, extra kaart als een waarschuwing. Daar hebben de broers nooit over nagedacht. Onno kent het fenomeen wel, de orakeljunks, mensen , die een heuse Tarotversla­ving ontwikkelen. Geen besluit meer durven nemen zonder eerst een kaart te trekken. “Vooral vrouwen schijnen dat te hebben. Maar elke verslaving kun je met een ritueel afzweren. Offeren en weggooien. Als je dat goed doet, komt hij niet meer terug. Een integer Tarotist kan je daar ook mee helpen. Regel 1 is altijd dat ieder therapeutisch advies vrijma­kend, helend en pro­bleemop­los­send moet zijn. Regel 2 is dat degene die het consult geeft, dat doet in liefde en mildheid, zonder persoonlijke betrok­ken­heid. Een goede Tarot­sessie vraagt eigenlijk een priesterlijke inzet.”

Tegenwoordig blijkt ook het bedrijfsleven belangstelling voor het occulte te hebben. Wat is het verschil met een legging voor een particuliere cliënt? “Voor een goede legging moet er enig samenvallen van lotslijnen zijn tussen de Tarotist en de cliënt. Het is altijd een persoon die namens zijn bedrijf onderzoek doet, dus in het persoonlij­ke vlak vindt er sowieso afstemming plaats. Maar iemand die in de commerciële sector serieus genomen wil worden die zal ter plaatse willen zijn en de sfeer gaan invoelen. De kern van ieder orakelsysteem is dat de adviesvrager voorbe­reid wil zijn op dat wat moet gebeuren. Dat hij beschikbaar is voor het lot. Je karmische lot veranderen vereist een super inspanning, omdat je doorgaans toch nog gebonden bent aan een zeker groep slot. Elke bedrijfs­cultuur heeft zo’n collectief lot. Wie daar tegen in wil gaan, moet een extreem sterke persoonlijkheid hebben. Men zegt wel eens dat het doel de middelen heiligt. Ik draai dat om. Een serieus middel, zoals de Tarot, dat serieus ge­bruikt wordt, verheft en heiligt het doel.”

© 1995, tarotkaarten op mijn website zijn van Onno en Rob Docters van Leeuwen.
© illustraties: Onno Docters van Leeuwen. Uitgeverij Servire.

(gepubliceerd in de Koorddanser in 2002) By Peter den Haring / januari 24, 2013

P.S. Graag verwijs ik mijn BRES-artikel uit 2000 over de betreffende waarschuwing voor orakeljunks: http://www.tijdgeest-magazine.nl/artikelen/paranormaliteit-en-orakelen/waarschuwing-bij-het-tarot-orakel-de-81ste-kaart

Meer interessante artikelen:

Jiddu krishnamurti

How does one break free of habits? | J. Krishnamurti

How does one break free of habits? | J. Krishnamurti Brockwood Park 1983 – Spoken question from Question & Answer...
Lees meer
Tarotkaart 14 De Gehangene 12 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Tarotkaarten over het Coronavirus

Ik kreeg gisteren het idee om een kaart te trekken met betrekking tot het coronavirus, niet zozeer voor mezelf, maar...
Lees meer
oog, pupil

You’re It van Alan Watts

An inspiring and profound speech from the late Alan Watts. Speech extract from "Zen Bones and Tales" by Alan Watts,...
Lees meer
12 archetype blog

Onderzoek naar onderbewuste

Ons bewuste herkent beide waardoor woord (uitleg) en beeld (archetype) een krachtige situatie vormen. Zo kunnen de afbeeldingen van de...
Lees meer